KNHS Voltigevereniging

Het KNHS VV bestuur bestaat uit vijf leden.

Lees meer over de bestuursleden:

Lisette Peeters
Voorzitter
voorzitter@knhsvv.nl
Moriah Dekker – Secretaris
info@knhsvv.nl
Wouter Verbiest
Penningmeester
penningmeester@knhsvv.nl
Marielle van Dijk – Algemeen lid/evenementen talentenplan@knhsvv.nl
Heleen van Wingerden – Algemeen lid/evenementen/uitslagverwerking uitslagen@knhsvv.nl

De KNHS Voltigevereniging is een nationale belangenvereniging die de deelname aan voltigesport bevordert en de belangen van de aangesloten leden richting de KNHS behartigt. Daarnaast stelt de KNHS Voltigevereniging samen met voltigeverenigingen uit Nederland een wedstrijdkalender samen en organiseert opleidingen en trainingen voor o.a. trainers en juryleden. De KNHS Voltigevereniging is opgericht in 2002 na de fusie van de paardensportbonden in Nederland. De KNHS Voltigevereniging is voortgekomen uit de Landelijke Organisatie van Voltigeurs, opgericht in 1991. Momenteel zijn er ongeveer 40 voltigeverenigingen aangesloten bij de KNHS Voltigevereniging.

De KNHS Voltigevereniging streeft ernaar om voldoende trainingsmogelijkheden voor voltigeurs te hebben. Zo zijn er centrale dagen waar kennis wordt overgebracht aan talentvolle en enthousiaste voltigeurs.

In het voorjaar combineren we de ALV met een trainingsdag. In het wedstrijdseizoen organiseert de vereniging het Nationaal Voltigeweekend en in het najaar organiseren we het Voltigecafé dat we combineren met de ALV.

Verder organiseren de VV in de winterperiode diverse stimuleringsprogramma’s voor voltigeurs & trainers en longeurs & ruiters. Daarnaast zijn er interessante (online) bijscholingen van o.a. Rob de Bruin voor juryleden en trainers/voltigeurs/juryleden .


Voltigeforum

Het Voltige Forum is de beleidsmaker voor wat betreft de voltigezaken binnen de KNHS. In samenspraak en samenwerking met de KNHS-Voltige Vereniging en verschillende KNHS-afdelingen stelt het Forum reglementswijzigingen, voorstellen tot verbeteringen van opleidingen en bijscholingen voor. Ook bemoeit het Forum zich met de implementatie van de recreatieve voltige binnen de FNRS maneges. Het bekender maken van de sport is een ander speerpunt.

In het forum zitten mensen uit het veld die gezamenlijk voltige naar een hoger plan willen tillen, ledengroei, ledenbehoud, zo veel mogelijk mensen laten kennis maken met voltige. De forumleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering door de leden. Mensen met vragen kunnen contact opnemen met het forum via forumvoltige@knhs.nl. De Forumleden stellen zich hier voor.

Lees meer over het voltigeforumTechnische commissie

De technische commissies ontwikkelt het sporttechnisch beleid en bestaat uit de bondscoach voltige, een aantal andere experts en een onafhankelijk voorzitter. Ze houden zich bezig met topsport, daarnaast adviseren ze het forum ook over verbeteringen in de breedtesport. De commissie beoordeelt verder wat er vanuit de KNHS met FEI beslissingen gedaan kan worden, maar adviseert ook richting FEI namens de KNHS.

Lees meer over de technisch commissie


Bondscoach

De bondscoach bepaalt, gezamenlijk met de Technische directeur, over de kadervorming. Ook het uitzendbeleid is bondscoach-Technische Directeur, met toestemming van het KNHS Bestuur.


Nationale kaders

Om opgenomen te kunnen worden in een kader, moeten voltigeurs voldoen aan de kadercriteria die te vinden zijn op www.knhs.nl.  Afhankelijk van het budget dat voor de voltige beschikbaar gesteld wordt, maakt de bondscoach in overleg met de technische commissie een jaarplanning. Deze kan bestaan uit turn- en voltigetrainingen, maar ook uit longeertrainingen. Op de site van de KNHS wordt steeds een actueel overzicht van de leden van het A- en B-kader bijgehouden.


Federation Equestre Internationale (FEI)

De internationale paardensport is georganiseerd, geconcentreerd in de Federation Equestre Internationale (FEI). De FEI kent momenteel zeven disciplines in de paardensport: Dressuur, Springen, Eventing, Mennen, Voltige, Endurance en Reining (western). De disciplines Dressuur, Springen en Eventing zijn Olympische disciplines. Eens in de vier jaar worden de kampioenschappen van de zeven FEI disciplines tegelijkertijd op dezelfde plaats gehouden. Dit evenement wordt ‘World Equestrian Games’ (WEG) genoemd. De belangrijkste taak van de FEI is het opstellen van internationale reglementen en controle op de naleving daarvan tijdens internationale wedstrijden, Europese- en Wereld kampioenschappen, World Equestrian Games en Olympische spelen in de paardensport.


Wat is de KNHS Voltige Vereniging

De KNHS Voltigevereniging is een nationale belangenvereniging die de deelname aan de voltigesport bevordert en de belangen van alle aangesloten leden richting de KNHS behartigt.

Missie:
De communicatie tussen de verschillende commissies en de KNHS verloopt effectief en efficiënt.
De KNHS Voltigevereniging zet zich in voor het verbeteren van de opleidingen voor voltigetrainers en juryleden en voor trainingsmogelijkheden voor voltigeurs.

De KNHS voltigevereniging draagt bij aan de groei van de voltigesport middels:

  • Promotie;
  • Zorgen voor meer locaties waar voltige wordt aangeboden in samenwerking met onder andere de FNRS;
  • Demonstraties op diverse (KNHS) evenementen en instuiven.

Visie:
Door het verbeteren van de opleidingskwaliteit en -mogelijkheden ontstaat er een voldoende kwantiteit van kwalitatief goed opgeleide trainers.
Kennisverhoging door  kennisoverdracht aan talentvolle voltigeurs en paarden wordt aangeboden op meerdere regionale trainingslocaties.
Door inspanning van onder andere de KNHS Voltigevereniging en samenwerking met de FNRS en turn- en gymnastiekverenigingen is het aantal voltigeurs, trainers en juryleden gestegen met 25% en worden op minimaal 100 locaties voltigelessen aangeboden.


Subsidiereglement KNHS VV

In de ALV 2014 is gemeld, dat verenigingen, die zelf een instuif organiseren in aanmerking kunnen komen voor een finaciële bijdrage vanuit de KNHS VV. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de instuif ook voor leden van een andere vereniging opengesteld is. Deze vorm van subsidie bestond al sinds 2010.
Met ingang van 2014 is het ook mogelijk om als wedstrijdorganisatie een garantiesubsidie aan te vragen.